Home » escort bayan » Anadolu yakası escort bayan 2021

Anadolu yakası escort bayan 2021

Anadolu yakası escort bayan.

Selamlar ben Anadolu yakası escort bayan biroz sonro goleriye gelen polisler ve galeri yoneticileri duvordo be$ tablonun yerinln bos olduflunu gormuslerdi. $imdjlik narde-au’nun sergilenen tablolanndon beslnin calmdifli billniyordu. Po-us soru§turmayi surduruyordu. Caiman tablolann adlarini basmo ociklanmasi simdilik sakincali gorulmustu. Ama pek yakinda ola-yin aydinkmocafli 9oniliyordu.

Hazel, bunlan okuduktan sonra teldsla gazeteyi odama bi-rakti. Cmilyonlarca te§ekkur.» diyerek kosmaya ba$ladi. Goleriye varincaya kodor da odimlarini yavaslatmodi. Kapinin onunde ga-leri mudiiru m0sy6 michel’in iceriye girmek iizere olduflunu g6-runce hemen adamin yolunu kesmek ısledi. «mosyo michel, hangi tablolar calindi?»

mudur. Kuskulu ku$kulu gene kodmi suzdu: «siz klmsiniz. Modam?»kartal yabancı escort bayan,

tana ajonsindon hazel smitt>’im.»

•sdyleyecek bir sfczum yok. $lmdilik gazetecilerle konusa-cak durumdo deflilim.»

mudiir. Orkasina dondu. Biraz ilerdeki polislerln yanina git-mek istedi. Fakat hazel atik davrarvnis gene adamin yolunu fcesmisti. «ama. Beyefendi. Ben medora hart’in arkodasiyim* hazel’in arkasindan bir kadin sesi. Cmedora hart’m orka-da$i mis»niz?» diye sordu

hazel, sesin gekji£i tarafa donunce, uzun boylu sorism bir ıskandinav dilberiyle burun buruno gekli. Fevet.» dedl. Cmedora hart’in arkadasiyim. Adim hazel smith.*

ıskandinav guzelinin yuz hatlari yumusadi. «ah, bayan smith odinizi duymu$tum. Medora bona sizden cok s6z ettl. Lyi-liklerinizi anlata onlato bitiremlyordu.»pendik randevu evi,
pendik rus escort bayan,

•biraz dnce medora’yla telefondo konusmustum. Ona yar-dim etmek ic»n buraya geliyordum. Yolda soygun hoberlni okjim. Ne oluyor alloho$kina?»

ıskandinav guzeli, «cok feci, cok feci.* dedi. «ben de nar-deau’ya durumu haber vermek icin telefon basmdan ayrilmadim. Adim signe andersson. Nardeau’nun modeliyim. Ayni zamanda medora’nm da arkadasiyim. Sabahtan beri nardeau’yla konus-maya calistim ama evinde bulamadim. Aramadiflim yer kalma-di. Ama pol 18 miiduru nardeau’nun dostuymus. Tablolarin bulun-masi icin ellnden geleni yapacak.T

hazel, t sizden sodece bir noktayi oflrenmek istiyorm.* dedi. «medora’nm tablosu yerinde mi? ‘bahcedeki ciplak.’ mı6 yerinde mi?»

e andersson cevap vermedi. Kolunu kaldirdi. Duvarin ortasini i$aret etti.

Duvarin ortasi bostu.

Iki yando nardeau’nun tablolari asiliydi ama ortasi, yani nardeau’nun unlii ciplak tablosunun asili olduflu yerde sadece madeni bir cengel ve bo$luk vardi
kartal saatlik bayan,

hazel ta$ kesilmi$ gibi hareketsiz duruyordu. Icinde kabaran ofkeyi bastirmak cok que olacakti. Surada, avaz avaz baflirarak herkese hirsizlarin kimler olduflunu aciklamak istlyordu. Soygu-nun tertipclsinin lady ormsby ya da o koca gdzlu kocasinin ol-dufluna inanmi$ti. Bu aleak adam ormsby adinin serefinl koru-mak icin her $eyi yapabilirdi. Hazel, herseye raflmen kendini tutmayi ba$ardi.

Signe andersson. Gene kadina bir$eyler s6yluyordu: tqok yazik. Medora’nin hesabina uziiluyorum doflrusu. Bu tabloyu nordeau ona arma^an etmisti. Bu tablonun onu ulkesine kavus-turacoflina inamyordu.»

•medcra he ormsby’ler arosindaki ili$kiyi blliyor musun?» diye sordu hazel.

Signe ba$ini salladi: «biliyorum »pendik otele gelen bayan,

hazel, eliyle polisleri isaret etti: «oyleyse onlara herseyi anlat. Belki bir yarari olur.»

conlara neyi anlatayim. Bayan smith? Ormsby’lere karsi ne yapilabilir? Medora’ya kotiiliik ettiklerinl konitlayabilir miyiz? Bu hirsizlifii onlarin duzenlediklerini kimseyi inandirabilir miyiz? Bunu ben de du$unmedim de^il ama hayir. Elimlzde bir delil yok. Fransiz polisi. Ben onlari iyi bilirim, bizi deli sonacaktir. Hem belkl de hirsizlifli yapanlar ormsby’ler deflildir. Bu tabloyu ras-lanti sonucu alip goturen adi hirsizlardir.»

hazel dfkeyle, «bu dediklerine kendin de inanmiyorsun,» de-di. «fleur dun medora’yla bulu$tu. Kadin mutlaka korkmaya ba§-lami^ti ve birseyler yapmasi gerekliydi. Parasi var. Tanidiklari var belkl de profesyonel bir hirsizi parayla tutup bu isi vaptirt-mi$tir. Eh. Simdi tablo elinde oldufluna gore tehllkeyi atlatmis de-mektir. Oysa medora’cik, zavalli medora’cik onun elinde blrsey kalmadi. Hirsizlah sirf ku$ku yaratmamak icin dnemsiz birkac tabloyu da fleur’unkuyle birllkte goturmus olmalilar. Baksana nardeau’nun en de<5erli tablolari yerinde duruyor. Ben gene de polise fleur ormsby meselesini ac»klamamizda yarar oldufiunu du9unuyorum.»

signe, telosla, «sakm yapmayin* dedl. «medora’ya birsey kazondirmaz bu. Hatta belki de basinin derde girmesine sebeppendik kız telefonları,
pendik masaj salonları,

Anadolu yakası escort bayan

Escort bayan İstanbul

İstanbul Escort Bayan.

Cevap bırakın

istanbul escort beylikdüzü escort istanbul escort bayan